SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS - eszi18

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

SZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
A szociális étkeztetés a szociális alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás.

Az ellátandó célcsoport jellemzői:

A lakosságának szociális helyzetét – többek között – a foglalkoztatott nélküli háztartások, valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak arányai jelzik Ezek az értékek magasak. Az öregedő lakosságon kívül ez a csoport jelenik meg az étkeztetés szolgáltatás igénybe vételekor.
A szociális étkeztetés potenciális kliensei számos módon értesülhetnek az ellátási forma létezéséről és igénylésének módjáról. A kerületi szociális intézményekben, az önkormányzati irodákban, az intézmény honlapján, a helyi médiákban és szórólapok formájában is tájékozódhatnak a lehetőségekről.

A szolgáltatás célja, feladatai:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Az étkeztetés történhet:

helyben fogyasztással,
elvitellel,
házhoz szállítással.
A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik az Szt., az SZCSM rendelet, a Kormányrendelet, valamint az Ör. szabályai alapján. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az étkeztetés igénybevételét jövedelemvizsgálat és esetlegesen környezettanulmány előzi meg. Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
A kérelem alapján a szolgáltatás szervezője előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt az Szt. 94/C §-a alapján. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. A szolgáltatás szervezője az SZCSM rendelet 4. számú melléklet alapján igénybevételi naplót vezet. A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője az Szt. 20 §-a alapján nyilvántartást vezet. A napi adatszolgáltatás feltételei mindkét telephelyen adottak.
A szolgáltatás szervezője megszervezi az ellátott szükséglete szerinti étkeztetést helyben, vagy elvitelének lehetőségét, illetve a lakásra történő szállítást.
Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. A háziorvos javaslatára diétás étkeztetés igénybevételére van lehetőség. Az étel helyben fogyasztása kulturált körülmények között, a higiéné megtartásával történik, ennek megfelelően kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközök és étkészlet áll ellátottaink rendelkezésére. Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is biztosítani tudjuk.

Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) ha tartósan más intézményi ellátási formát vesz igénybe
d) határozott idejű szerződés esetén a megállapodásban rögzített időpont szerint
e) a jogosult kérésére, illetve törvényes képviselője a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő 2. napon
Az intézményt fenntartó megszüntetheti az intézményi jogviszonyt akkor, ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, vagy ha rendszeresen nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének.

Térítési díj

Az Szt. 115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A térítési díjat az Szt. 114.§ a-e pontjai szerinti személy köteles megfizetni. Az Szt 116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál:

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét

A térítési díj megállapítása a Szt. 116. § (1) bekezdése szerint, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete figyelembe vételével történik. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme

b) jövedelemigazolás

A térítési díjak befizetése utólagosan történik, a helyi rendeletnek megfelelően.
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok számának a szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a szolgáltatás szervezőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban, személyesen, vagy telefonon be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól nem mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Ebéd házhozszállítás:

A szolgáltató közvetlenül házhoz szállítja az ételt. Az ételhordót a szolgáltató biztosítja, melyet a szolgáltatás igénybevételének lemondásakor vissza kell szolgáltatni.

Az éppen aktuális díjtáblázatot ide kattintva érheti el

Nappali Szolgálatok ellátási területének utcajegyzéke

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz